Trwają prace nad ustawą, która zmieni prawo budowlane. Proponowanych zmian jest wiele, a jak podkreślają nasi eksperci, zmiany są znaczne, ale ich proces legislacyjny może być długi.

Czego mają dotyczyć nowe przepisy? Przede wszystkim inwestor będzie mógł postawić na własne potrzeby wolnostojący budynek jednorodzinny o maksymalnie dwóch kondygnacjach bez pozwolenia na budowę – wystarczy samo zgłoszenie. Konieczne będzie jednak zatrudnienie kierownika budowy i prowadzenie dziennika budowy. Jeśli dokumenty zostaną złożone poprawnie, urząd nie będzie mógł zgłosić sprzeciwu wobec takiej budowy. A po zakończeniu prac nie trzeba będzie starać się o pozwolenie na użytkowanie domu.

Ma zostać utworzona Baza Projektów Budowlanych. Jej głównym celem będzie ułatwianie dostępu do projektów budowlanych i ich elementów (sporządzonych w postaci elektronicznej) organom administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Zgodnie z nowymi przepisami inwestor, zamiast załączać do wniosków zgłoszeń czy zawiadomień projekt budowlany, będzie mógł wskazywać jedynie indywidualny numer projektu w Bazie Projektów Budowlanych. Z kolei organ administracji nie będzie sprawdzał i weryfikował wersji papierowej, bo będzie miał wgląd do projektu umieszczone w Bazie. Wprowadzenie Bazy Projektów Budowlanych powinno usprawnić działanie urzędów.

Wprowadzenie kar za nieterminowe wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę. Rząd proponuje doprecyzować przepisy dotyczące rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę. Tak, by rejestry obejmowały też wnioski o pozwolenie na rozbiórkę i decyzje o pozwoleniu na rozbiórkę. Bo tylko na podstawie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę można utrzymać terminowość wydawania pozwoleń i nakładać się kary za przekroczenie terminów.

Usprawnienie procedury oddawania do użytkowania obiektów budowlanych. Projekt nowelizacji prawa budowlanego zakłada też rozszerzenie zasady oddawania do użytkowania obiektów budowlanych w drodze zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz ograniczenie wydawania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Pozwolenie na użytkowanie będzie niezbędna tylko, jeśli ma to nastąpić przed końcem wszystkich prac i gdy sam inwestor wystąpi o to.

Proponowana jest też rezygnacja z procedury formalnego oddawania do użytkowania. Chodzi o domy jednorodzinne i obiekty budowlane III kategorii. Dzięki temu oddanie do użytkowania będzie następowało z chwilą złożenia przez kierownika budowy oświadczenia o zakończeniu budowy. Konieczne będzie jednak dołączenie odpowiednich dokumentów: projektu technicznego, protokołów badań i sprawdzeń, dokumentacji geodezyjnej z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, informacji o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu.

Rozszerzenie systemu Elektronicznego Dziennika Budowy. Odpowiedzialnym za udostępnienie EDB będzie inwestor. Papierowa wersja dziennika budowy, będzie dostępna do 2030 roku, później obowiązkowy będzie Elektroniczny Dziennik Budowy.

Nowelizacja prawa budowlanego zakłada też wprowadzenie Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego. Kolejną zmianą będzie wprowadzenie Elektronicznego Centralnego Rejestru osób posiadających Uprawnienia Budowlane (system e-CRUB). Wyszukiwarka pozwoli inwestorom sprawdzić kwalifikacje i uprawnienia zatrudnionych specjalistów.

Rozbudowany będzie też portal e-Budownictwo, czyli platforma do załatwiania w urzędach spraw z zakresu branży budowlanej. Proponowane jest też przywrócenie rzeczoznawstwa budowlanego jako samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.