Dołącz do nas

Do organizacji może należeć każda osoba fizyczna, pełnoletnia, będąca obywatelem polskim, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych. Osoba, która prowadzi działania w obszarze sektora budowlanego, w szczególności wykonawstwa elewacji. Członkiem SWE może zostać także obywatel państwa obcego, o ile przepisy Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach nie mówią inaczej.